سخن آغازین

سخن آغازین

به نام او که خودکار آفرین است خدای جنت و عرش و زمین است
mrnafas متفرقه